УНСС

От 2007г. кандидатстудентският изпит за УНСС включва три мозула-два задължителни ( Модул 1 – „Български език и езикова култура”, Модул 2 – „История”) и един специализиран (Модул 3 – Английски език). Всеки един от модулите е изграден на тестов принцип.

Във връзка с новата форма на изпита ние ви предлагаме следните курсове:

  • Модул 1 – „Български език и езикова култура” – 120уч.ч., продължителност 6 месеца- занятията включват теоритична подготовка от областите фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, стилистика; тематични упражнения; решаване на тестове;
  • Модул 2 – „История” – занятията включват теоритична и практична подготовка;
  • Модул 3 – Английски език- занятията включват теоритична и практична подготовка

Програмата за всеки един от отделните курсове е съобразена изцяло с изискванията за съответната част от изпита.

Пловдивски Университет

ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Обучението изцяло е съобразено с новите правописни норми в българския език, според които се оценява. Курсът включва:
    - изучаване на граматическите правила;
    - практически занятия (упражнения по правопис и синтаксис);
    - писане на интерпретативен текст в жанр по избор за 4-та задача от изпита или т. нар. "есе";
    - Продължителност -120уч.ч.     - Университетски преподаватели